ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет машинобудування та транспорту

Кафедра галузевого машинобудування

 
Головна сторінка | Новини | Історична довідка | Склад кафедри | Технічна база

 

 

 

 

 

 

 

 

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

 

   Основою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси провідних дисциплін, які складаються з:

  1. навчальної програми;
  2. робочої навчальної програми;
  3. робочого плану дисципліни;
  4. конспекту лекцій;
  5. засобів для проведення поточного та підсумкового контролю: екзаменаційних білетів, контрольних завдань до практичних та лабораторних занять, контрольних робіт для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, завдань модульного контролю, завдань для самостійної роботи студентів;
  6. переліку навчальної та навчально-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни та їх зразків.

   За останні роки викладачами та співробітниками кафедри було підготовлено і опубліковано наступні навчальні та навчально-методична література:

Прізвище, ім`я та по-батькові автора

 

Назва роботи

Тип видання

Рік видання

Кільк. стор.

1. 

Обертюх Р.Р., Булига Ю.В.

Теоретичні основи теплотехніки

ЛП

Вінниця: ВНТУ, 2004

103 с.

2. 

Малярчук А.О.

Конструювання та розрахунок металорізальних верстатів. Курсове проектування. Частина 1

НП

Вінниця: ВНТУ, 2004

119 с.

3. 

І.В.Севост’янов

Теорія технічних систем. Ч. ІІ. Створення та удосконалення систем машинобудування і транспорту

НП

Вінниця: ВНТУ, 2004

72 с.

4. 

Вірник М.М., Булига Ю.В.

Теорія механізмів і машин

ЛП

Вінниця; ВНТУ, 2004

100 с.

5. 

І.В.Севост’янов

Експлуатація та обслуговування машин

ЛП

Вінниця: ВНТУ, 2004

88 с.

6. 

Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов

Приводи автоматизованого устаткування

НП з грифом МОНУ

Вінниця: УНІВЕР-СУМ-Вінниця, 2004

205 с.

7. 

Іскович-Лотоцький Р.Д., Пішенін В.О., Томчук В. І., Штурма А.Л.

Курсове проектування металорізальних верстатів

НП

Вінниця: ВНТУ, 2005

83 с.

8. 

Пентюк Б.М., Штурма А.Л.

Проектування різального інструмента. Практикум.

НП

Вінниця: ВНТУ, 2006

80 с.

9. 

Поліщук Л.К., Іскович-Лотоцький Р.Д.

Обладнання та транспорт механообробних цехів. Частина 1. Кінематика верстатів

НП

Вінниця: ВНТУ, 2006

154 с.

10. 

Севостьянов І. В.

Експлуатація верстатних комплексів

ЛП

Вінниця: ВНТУ, 2007

123 с.

11. 

Севостьянов І. В.

Експлуатація та обслуговування машин

НП

Вінниця: ВНТУ, 2007

127 с.

12. 

Іскович-Лотоцький Р.Д., Поліщук Л.К., Поліщук О.В.

Зубо- та різьбооброблювальні металорізальні верстати

НП

Вінниця: ВНТУ, 2008

127 с.

13. 

Б.М. Пентюк, І.І. Назаренко, М.М. Вірник

Основи патентознавства та інтелектуальної власності

НП

Вінниця: ВНТУ, 2007

195 с.

14. 

Пішенін В. О., Пішеніна Н. В.

Основи конструювання

НП

Вінниця: ВНТУ, 2010

87 с.

15. 

Обертюх Р. Р.

Теоретичні основи теплотехніки

НП

Вінниця: ВНТУ, 2010

165 с.

16. 

Пішенін В.О., Нікітіна Н. В., Хомчук А. Ф.

МВ до виконання лабораторних робіт з електроніки і мікропроцесорної техніки для студентів напряму підготовки «Інженерна механіка»та спеціальностей: «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» денної та заочної форм навчання

МВ

Вінниця: ВНТУ, 2010

32 с.

17. 

Малярчук А. О.

Конструювання та розрахунок металорізальних верстатів. Курсове проектування. Частина ІІ

НП

Вінниця, ВНТУ, 2010

133 с.

18.

Малярчук А. О.

МВ до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування технологічного устаткування»напряму підготовки «Інженерна механіка» спеціальності «Технологія машинобудування»

МВ

Вінниця, ВНТУ, 2011

27 с.

19. 

Іскович-Лотоцький Р. Д., Бакало М. В.

МВ до виконання самостійної роботи з дисципліни „Гідравліка та гідропневмопривод»

МВ

Рекомен-довані МР ВНТУ до друку в квітні 2010

75 с.

20.

А. О. Малярчук, Л. К. Поліщук

МВ до виконання курсового проекту з дисципліни „Металорізальні верстати, промислові роботи та обладнання автоматизованого виробництва” для студентів напряму підготовки „Інженерна механіка”, спеціальності „Металорізальні верстати та системи”

МВ

Вінниця, ВНТУ, 2012

28 с.

21. 

Ю. В. Булига, С. І. Сухоруков

МВ до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Комп’ютерна графіка в технологічному проектуванні” та „Комп’ютерна графіка в машинобудуванні”

МВ

Вінниця, ВНТУ, 2013

78 с.

22. 

Л. К. Поліщук

Прикладна механіка та матеріалознавство

НП

Вінниця, ВНТУ, 2011

163 с.

23. 

Вірник М. М., Булига Ю. В.

Курсове проектування з теорії механізмів і машин

НП з грифом МОНМСУ

Вінниця, ВНТУ, 2012

212 с.

24. 

Поліщук Л. К.

Прикладна механіка та матеріалознавство

НП

Вінниця, ВНТУ, 2011

209 с.

25. 

Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук

Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів

НП

Вінниця, ВНТУ, 2012

115 с.

26. 

Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук

Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Лабораторний  практикум

ЛП

Вінниця, ВНТУ, 2012

80 с.

27. 

Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. Д. Манжілевський

МВ до переддипломної практики для студ. напряму підготовки 6.050503 – «Машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

МВ

Вінниця, ВНТУ, 2013

16 с.

28. 

Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. Д. Манжілевський

МВ до переддипломної практики для студ. спец. 8.05050301 – «Металорізальні верстати та системи» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

МВ

Вінниця, ВНТУ, 2013

19 с.

29. 

Ю. В. Булига

МВ до СРС та курсового проектування для студ. з.ф.н. з дисц. «Ріжучий інструмент»

МВ

Рек. до друку МР ВНТУ 20.06. 2013 (пр. № 11)

18 с.

30.

Ю. В. Булига

МВ до СРС студ. з.ф.н. з дисц. «Теорія різання»

МВ

Рек. до друку МР ВНТУ 20.06. 2013 (пр. № 11)

60 с.

31. 

Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. Д. Манжілевський

МВ до переддипломної практики для студентів спец. 7.05050301 – металорізальні верстати та системи

МВ

Вінниця, ВНТУ, 2013

19 с.

32. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Л. К. Поліщук Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) зі спеціальності 7.05050301 - Металорізальні верстати та системи МВ Вінниця, ВНТУ, 2015 47 с.

33.

Р. Д. Іскович-Лотоцький, Л. К. Поліщук

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної робо-
ти зі спеціальності 8.05050301- Металорізальні верстати та системи

МВ

Вінниця, ВНТУ, 2015

45 с.

34. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Л. К. Поліщук Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи зі спеціальності 8.05050301- Металорізальні верстати та системи МВ Вінниця, ВНТУ, 2013 21 с.
35.

Обертюх Р.Р., Поліщук Л.К., Слабкий А.В.

Деталі машин ЛП Вінниця, ВНТУ, 2016 92 с.
36. Севостьянов І.В. Вступ до фаху НП Вінниця, ВНТУ, 2016 107 с.
37. Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 1. Верстати-автомати НП Вінниця, ВНТУ, 2017 91 с.
38. Поліщук Л.К., Обертюх Р.Р., Слабкий А.В. Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання ЛП Вінниця, ВНТУ, 2017 117 с.
39. Обертюх Р. Р., Поліщук Л. К., Слабкий А. В. Деталі машин ЛП Вінниця, ВНТУ, 2017 93 с.

   В таблиці введені наступні позначення: НП-навчальни посібник, ЛП - лабораторний практикум, МВ - методичні вказівки.

 

 
ВНТУ Напишите нам Контакты