ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет машинобудування та транспорту

Кафедра галузевого машинобудування

 
Головна сторінка | Новини | Історична довідка | Склад кафедри | Технічна база

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

     

    

 Кафедра, яка сьогодні носить назву „Галузеве машинобудування (ГМ)” і входить до складу Факультету машинобудування та транспорту Вінницького національного технічного університету, створена у 1968 році шляхом виділення із кафедри «Технології металів». Першим завідувачем кафедри став доцент, к.т.н. Матвєєв І.Б. в 1966 році.

        

             Матвєєв І.Б

        Із розвитком цього вищого навчального технічного закладу, що виражався у зміні його структури, збільшенні кількості спеціальностей, зростанні числа студентів та викладачів, в т.ч. з науковими ступенями кандидатів і докторів наук, розвивалась і кафедра МРВ та ОАВ, яка за весь час свого існування була та залишається випускною. Перший випуск фахівців, підготовлений кафедрою, відбувся у 1969 році. За весь період існування кафедри МРВ та ОАВ підготовлено і випущено за денною, вечірньою та заочною формами навчання більше двох з половиною тисяч фахівців за кваліфікацією „Інженер-механік”.
        За планами Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР кафедра готувала фахівців за спеціальністю 0501 - „Технологія машино-будування, металорізальні верстати та інструменти”, а з 1987 року після реорганізації планів підготовки – за спеціальностями 7.090203 –  „Металорізальні верстати та системи” та 7.090202 – „Технологія машино-будування” за спеціалізацією «Проектування засобів технологічного  оснащення автоматизованого виробництва».
        Історія кафедри ГМ починається з моменту заснування у Вінниці 1 вересня 1960 р. загальнотехнічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості.
       На початку свого існування кафедра забезпечувала викладання як загальноінженерних так і спеціальних дисциплін. Наступні реорганізації вищого технічного навчального закладу, зокрема перетворення його у філіал Київського політехнічного інституту, призвели до створення нових кафедр. На час утворення в 1968 р. кафедра «Металорізальних верстатів» мала такий склад:

Матвєєв Ігор Борисович, доц., к.т.н. – зав.каф.;

Погодаєв Леонгард.Іванович., доц., к.н.т.;

Клименко Володимир Михайлович, доц., к.т.н.;

Демешко Володимир Борисович, доц.;

Кучанський Федір Савович, ст.викл.;

Бондар Тамара Олексіївна – секретар каф.     

Під керівництвом І.Б.Матвєєва кафедра МРВ ефективно розвивалась в  навчально-педагогічному, в матеріально-технічному та в науково-дослідному напрямках. Була створена лабораторія металорізальних верстатів, оснащена  сучасним верстатним обладнанням, що дало змогу виконувати лабораторні роботи зі спеціальних дисциплін максимально наближені до умов реального виробництва. На кафедрі виконувався великий обсяг науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в різних напрямках машинобудування, зокрема у створенні вібраційних та віброударних машин на базі гідроімпульсного приводу. Слід відмітити, що доц., к.т.н. І.Б.Матвєєв є засновником наукової школи з досліджень та розробок гідроімпульсного приводу. За час роботи І.Б.Матвєєва на кафедрі ефективно працювало дослідно-конструкторське бюро, до складу якого входили випускники кафедри. Результати роботи цього бюро - десятки новаторських проектів, які не мали аналогів у світовій практиці, і великі обсяги госпдоговірних робіт (мільйони повноцінних карбованців СРСР), які закінчувались впровадженням у виробництво. Новизна науково-технічних розробок членів наукової школи Матвєєва І.Б. захищена багатьма авторськими свідоцтвами на винаходи.
За цей час завершили роботи над кандидатськими дисертаціями та успішно їх захистили в спецрадах МВТУ ім. М.Е.Баумана та КПІ  випускники нашого університету - співробітники кафедри Іскович-Лотоцький Р.Д., Вірник М.М. (1985 р.), Пентюк Б.М., Обертюх Р.Р., Дрончак В.О., Терещенко О.П. З 1979 р. по 1993 р. завідувачем кафедри був доцент, к.т.н. Комісаренко Ю.Я.

         

          Комісаренко Ю. Я.  

      В 1987 році в спецраді МВТУ ім. М.Е.Баумана (Москва) блискуче захистив докторську дисертацію Іскович-Лотоцький Р.Д. на тему «Основы теории расчета и разработка процессов и оборудования для виброударного прессования заготовок изделий из порошковых материалов». За цим напрямком була сформована наукова школа широко відома на терені СНД та за кордоном «Машини вібраційної та віброударної дії», яку очолив Іскович-Лотоцький Р.Д. (до речі, перший доктор наук – випускник ВНТУ).
         В 1988 році із складу кафедри МРВ виділилася група викладачів об’єднана науковим напрямком і була створені кафедра «Проектування обладнання автоматизованих виробництв», очолювана д.т.н., проф. Ісковичем-Лотоцьким Р.Д.
Однак в травні 1993 року відбулося злиття кафедр «Металорізальні верстати та інструменти» і «Проектування обладнання автоматизованого виробництва». Нову кафедру, яка отримала назву «Металорізальні верстати та обладнання автоматизованих виробництв» очолив професор, д.т.н. Іскович-Лотоцький Р.Д., який працює на цій посаді і на теперішній час.

         

      Іскович-Лотоцький Р.Д.

    Впродовж 40 років існування на кафедрі працювали 48 викладачів, 62 співробітники. За 40 років кафедра випустила понад 2200 інженерів-механіків, підготувала 2 докторів наук та 35 кандидатів технічних наук.

   Викладачами та науковими співробітниками кафедри опубліковано 17 монографій, 40 підручники та навчальні посібники, 100 методичні вказівки, понад 500 наукових статей, отримано більш, ніж 750 патентів та авторських свідоцтв. Кафедра має наукову школу «Теорія розрахунку і розробки вібраційних процесів та обладнання», яку очолює провідний в Україні науковець цієї галузі, доктор технічних наук, професор Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький.

     Великий вклад у розвиток кафедри внесли ветерани кафедри – кандидати технічних наук, доценти Володимир Олексійович Пішенін, Роман Романович Обертюх, Анатолій Олександрович Малярчук. Виросли на теренах кафедри із студентів до кандидатів технічних наук, доцентів Микола Миколайович Вірник, Юрій Володимирович Булига, а Іван В’ячеславович Севостьянов і Леонід Клавдійович Поліщук доросли до докторів технічних наук. Це особистості, обізнані не тільки в науці і техніці, але й у культурі, спорті, музиці, мистецтві.

     Провідні викладачі кафедри, працюючи з аспірантами та передаючи їм свій багатий досвід.

     Активно працюють викладачі, співробітники зі створення матеріально-технічної бази кафедри. Незважаючи на скрутне становище, яке нині склалося в машинобудівній галузі, впродовж багатьох років наша кафедра співпрацює з провідними підприємствами Вінниччини, України. Приміром, на базі ТОВ «САРМАТ» діє філія нашої кафедри, де студенти проходять практику і одержують виробничі навички.

 

 

 

 
На главную Напишите нам Контакты