ВИННИЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет машиностроения и транспорта

Кафедра отраслевого машиностроения

 
Главная страница | Новости | Историческая справка | Состав кафедры | Техническая база

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

 

  Основой методического обеспечения учебного процесса на кафедре являются учебно-методические комплексы ведущих дисциплин, которые состоят из:

- учебной программы;
- рабочей учебной программы;
- рабочего плана дисциплины;
- конспекта лекций;

- средств для проведения текущего и итогового контроля: экзаменационных билетов, контрольных задач к практическим и лабораторным занятиям, контрольных работ для проверки уровня усвоения студентами учебного материала, задач модульного контроля, задач для самостоятельной работы студентов;

- перечня и образцов учебной и учебно-методической литературы, с помощью которой обеспечивается изучение дисциплины.

За последние годы преподавателями и сотрудниками кафедры была подготовлена и опубликована следующая учебная и учебно-методическая литература:

Фамилия, имя, по-отчеству автора

 

Название работы

Тип издания

Год издания

Кол. стр.

1. 

Обертюх Р.Р., Булига Ю.В.

Теоретичні основи теплотехніки

ЛП

Вінниця: ВНТУ, 2004

103 с.

2. 

Малярчук А.О.

Конструювання та розрахунок металорізальних верстатів. Курсове проектування. Частина 1

УП

Вінниця: ВНТУ, 2004

119 с.

3. 

І.В.Севост’янов

Теорія технічних систем. Ч. ІІ. Створення та удосконалення систем машинобудування і транспорту

УП

Вінниця: ВНТУ, 2004

72 с.

4. 

Вірник М.М., Булига Ю.В.

Теорія механізмів і машин

ЛП

Вінниця; ВНТУ, 2004

100 с.

5. 

І.В.Севост’янов

Експлуатація та обслуговування машин

ЛП

Вінниця: ВНТУ, 2004

88 с.

6. 

Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов

Приводи автоматизованого устаткування

НП з грифом МОНУ

Вінниця: УНІВЕР-СУМ-Вінниця, 2004

205 с.

7. 

Іскович-Лотоцький Р.Д., Пішенін В.О., Томчук В. І., Штурма А.Л.

Курсове проектування металорізальних верстатів

УП

Вінниця: ВНТУ, 2005

83 с.

8. 

Пентюк Б.М., Штурма А.Л.

Проектування різального інструмента. Практикум.

УП

Вінниця: ВНТУ, 2006

80 с.

9. 

Поліщук Л.К., Іскович-Лотоцький Р.Д.

Обладнання та транспорт механообробних цехів. Частина 1. Кінематика верстатів

УП

Вінниця: ВНТУ, 2006

154 с.

10. 

Севостьянов І. В.

Експлуатація верстатних комплексів

УП

Вінниця: ВНТУ, 2007

123 с.

11. 

Севостьянов І. В.

Експлуатація та обслуговування машин

УП

Вінниця: ВНТУ, 2007

127 с.

12. 

Іскович-Лотоцький Р.Д., Поліщук Л.К., Поліщук О.В.

Зубо- та різьбооброблювальні металорізальні верстати

УП

Вінниця: ВНТУ, 2008

127 с.

13. 

Б.М. Пентюк, І.І. Назаренко, М.М. Вірник

Основи патентознавства та інтелектуальної власності

УП

Вінниця: ВНТУ, 2007

195 с.

14. 

Пішенін В. О., Пішеніна Н. В.

Основи конструювання

УП

Вінниця: ВНТУ, 2010

87 с.

15. 

Обертюх Р. Р.

Теоретичні основи теплотехніки

УП

Вінниця: ВНТУ, 2010

165 с.

16. 

Пішенін В.О., Нікітіна Н. В., Хомчук А. Ф.

МВ до виконання лабораторних робіт з електроніки і мікропроцесорної техніки для студентів напряму підготовки «Інженерна механіка»та спеціальностей: «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» денної та заочної форм навчання

МУ

Вінниця: ВНТУ, 2010

32 с.

17. 

Малярчук А. О.

Конструювання та розрахунок металорізальних верстатів. Курсове проектування. Частина ІІ

УП

Вінниця, ВНТУ, 2010

133 с.

18.

Малярчук А. О.

МВ до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування технологічного устаткування»напряму підготовки «Інженерна механіка» спеціальності «Технологія машинобудування»

МУ

Вінниця, ВНТУ, 2011

27 с.

19. 

Іскович-Лотоцький Р. Д., Бакало М. В.

МВ до виконання самостійної роботи з дисципліни „Гідравліка та гідропневмопривод»

МУ

Рекомен-довані МР ВНТУ до друку в квітні 2010

75 с.

20.

А. О. Малярчук, Л. К. Поліщук

МВ до виконання курсового проекту з дисципліни „Металорізальні верстати, промислові роботи та обладнання автоматизованого виробництва” для студентів напряму підготовки „Інженерна механіка”, спеціальності „Металорізальні верстати та системи”

МУ

Вінниця, ВНТУ, 2012

28 с.

21. 

Ю. В. Булига, С. І. Сухоруков

МВ до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Комп’ютерна графіка в технологічному проектуванні” та „Комп’ютерна графіка в машинобудуванні”

МУ

Вінниця, ВНТУ, 2013

78 с.

22. 

Л. К. Поліщук

Прикладна механіка та матеріалознавство

УП

Вінниця, ВНТУ, 2011

163 с.

23. 

Вірник М. М., Булига Ю. В.

Курсове проектування з теорії механізмів і машин

УП с грифом МОНМСУ

Вінниця, ВНТУ, 2012

212 с.

24. 

Поліщук Л. К.

Прикладна механіка та матеріалознавство

УП

Вінниця, ВНТУ, 2011

209 с.

25. 

Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук

Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів

УП

Рек. ВР ВНТУ до друку в квітні 2012 (пр. №7)

115 с.

26. 

Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук

Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Лабораторний  практикум

ЛП

Рек. ВР ВНТУ до друку в квітні 2012 (пр. №7)

80 с.

27. 

Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. Д. Манжілевський

МВ до переддипломної практики для студ. напряму підготовки 6.050503 – «Машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

МУ

Рек. до друку МР ВНТУ 20.06. 2013 (пр. № 11)

16 с.

28. 

Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. Д. Манжілевський

МВ до переддипломної практики для студ. спец. 8.05050301 – «Металорізальні верстати та системи» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

МУ

Рек. до друку МР ВНТУ 20.06. 2013 (пр. № 11)

19 с.

29. 

Ю. В. Булига

МВ до СРС та курсового проектування для студ. з.ф.н. з дисц. «Ріжучий інструмент»

МУ

Рек. до друку МР ВНТУ 20.06. 2013 (пр. № 11)

18 с.

30.

Ю. В. Булига

МВ до СРС студ. з.ф.н. з дисц. «Теорія різання»

МУ

Рек. до друку МР ВНТУ 20.06. 2013 (пр. № 11)

60 с.

31. 

Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. Д. Манжілевський

МВ до переддипломної практики для студентів спец. 7.05050301 – металорізальні верстати та системи

МУ

Рек. до друку МР ВНТУ 20.06. 2013 (пр. № 11)

19 с.

32. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Л. К. Поліщук, Р.Р. Обертюх Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) зі спеціальності 7.05050301 - Металорізальні верстати та системи МВ Вінниця, ВНТУ, 2013 47 с.
33. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Л. К. Поліщук Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної робо-
ти зі спеціальності 8.05050301- Металорізальні верстати та системи
МВ Вінниця, ВНТУ, 2015 45 с.
34. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Л. К. Поліщук Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної робо-
ти зі спеціальності 8.05050301- Металорізальні верстати та системи
МВ Вінниця, ВНТУ, 2013 21 с.

   В таблицы показаны слдующие обозначения: УП-учебное пособие, ЛП - лабораторный практикум, МВ - методические указания.

Разработаны и введены дистанционные курсы к следующим дисциплинам кафедры ОМ:

 • "Теория механизмов и машин";
 • "Детали машин";
 • "Теоретические основы теплотехники";
 • "Теория резания";
 • "Конструирование и расчет станков";
 • "Интеллектуальная собственность";
 • "Приводы автоматизированного оборудования";
 • "Гидравлика, гидро- и пневмопривод";
 • "Оборудование и транспорт механообрабатывающих цехов";
 • "Технологическое оборудование предприятий и его проектирование";
 • "История инженерной деятельности";
 • "Теория технических систем" .

 

 
ВНТУ Напишите нам Контакты