VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY

Faculty of mechanical engineering and transport

Department of engineering branch

 
Main page | News | Historical reference | Staff of the Department | Technical base

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

 

     The list of scientific publications of staff and students of the department"Engineering branch" 2015 year.

№ п/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

1

2

3

4

5

1

Поліщук Л.К.
Іскович-Лотоцький Р.Д.,
Коваль О.О.

Зміна механічних властивостей та коро-зійне розтріскування під напруженням матеріалу метало-конструкції стріли буртоукладника

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. (ULRICH) – Д., 2015.

Вип. 2(56). –      С. 168-179

2

Поліщук Л.К.
Коваль О.О.

Система керування гідропривода стрічко-вого конвеєра із змін-ним навантаженням

Вісник Вінницького політехнічного інституту (ВАК, РИНЦ). – Вінниця, 2015.

№2. -  С. 131-136

3

Поліщук Л.К.
Харченко Є.В.,
Звірко О.І.

Корозійно-циклічна тріщиностійкість сталі стріли  буртоукладника

Фізико-хімічна механіка матеріалів (ВАК). Міжнародний науково-технічний журнал НАН України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенко – Львів, 2015.

Том 51, №2. –      С. 77-82

4

Поліщук Л.К.
Адлер О.О.,
Коваль О.О.

Вмонтований гідравлічний привод приймального конвеєра буртоукладника

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка (ВАК). Вип. 156 "Механізація сільськогосподарсь-кого виробництва" – Харків, 2015.  

Вип. 156
С. 375-384

5

Поліщук Л.К.
Коваль О.О.

Mathematical modeling of dynamic processes of control device of hyd-raulic drive of belt con-veyor with variable load

Tehnomus. New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies (ULRICH, SCIPIO). - Issue 1, 2015.

P. 141-147

6

Поліщук Л.К.
Коваль О.О.

Гідропривод конвеєра мобільного комплексу для холодного фрезе-рування асфальтного дорожного покриття

Матеріали ХХ Міжнародної науково-технічної конференції "Гідроаеромеханіка в інженерній практиці" - 26-29 травня, м. Київ, 2015 р.

С. 120-121

7

Поліщук Л.К.
Адлер О.О.,
Коваль О.О.

Конкурентні переваги вмонтованих приводів конвеєрів підіймаль-но-транспортувальних машин

12-й МСУІМ у Львові: Тези доповідей. - Львів: Кінпатрі ЛТД. - 2015.

С. 186-187

8

Поліщук Л.К.
Коваль О.О.

Гідропривод фрези мобільного комплексу для холодного фрезе-рування асфальтного дорожного покриття

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем" - 19-22 травня, м. Чернігів, 2015 р.

С. 152-153

9

Поліщук Л.К.
Адлер О.О.

Аналіз економічної ефективності впрова-дження нового облад-нання на кар’єрах відкритого видобуван-ня корисних копалин

Восточно-Европейский журнал предовых технологий. Технологии машиностроения. – 5/1 (77) 2015.

С. 5-11

10

Leonid POLISHCHUK1, Orest BILYY2 , Yevhen KHARCHENKO3

LIFE TIME ASSESSMENT OF CLAMP-FORMING MACHINE BOOM DURABILITY

1Vinnytsia Natioanl Technical University, Khmelnycke Shose 95, 21021 Vinnytsia, Ukraine, (SCOPUS) e-mail: leo.polishchuk@gmail.com
2 G.V. Karpenko Physical-Mechanical Institute of the Academy of Science of Ukraine, Naukova 5, 79060 Lviv, Ukraina, e-mail: borest@ipm.lviv.ua
3 University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 11A, 10-736 Olsztyn, Polska, e-mail: kharchen@wp.pl

DIAGNOSTYKA, Vol. 16, No. 4 (2015) Р. 71-76.

11

Іскович-Лотоцький Р. Д.,
Міськов В.П.

Експериментальний вібропрес-молот з електрогідравлічним керуванням для формоутворення заготовок порошкових матеріалів

Вібрації в техніці та технологіях. – 2015. ISSN 2306-8744

№ 2(78). – С. 80–86

12

Іскович-Лотоцький Р. Д.,
Міськов В.П.

Математичне моделю-вання динамічних процесів вібропрес-молота з електрогідра-влічним керуванням для формоутворення порошкових матеріалів

Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2015. –ISSN 2307-5732

№ 2. – С. 17–20.

13

Іскович-Лотоцький Р. Д.,
Обертюх Р.Р., Слабкий А.В.
Міськов В.П.

Результати експери-ментального дослід-ження вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням для формоутворення заготовок порошкових матеріалів

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Технічні науки. – Вінниця, 2015.  

Випуск 1(89) Том 1. – 170 с. – С. 17–21.

14

Іскович-Лотоцький Р. Д.
Іванчук Я.В.
Івашко Є.І.

Перспективні напрям-ки ґрунтоущільню-вальних машин

Тези доповідей 75 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту». – Дніпропетровськ, (ULRICH)  2015.

с. 281.

15

Іскович-Лотоцький Р. Д.
Іванчук Я.В.
Веселовсь-      кий Я.П.

Перспективний гідро-імпульсний віброудар-ний пристрій для розвантаження кузовів-самоскидів транспортних засобів

Тези доповідей 75 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту». – Дніпропетровськ, 2015.  

с. 282-284.

16

Искович-Лотоцкий Р. Д.
Иванчук Я. В., Веселовс-         кий Я. П.

Основы резонансно-структурной теории вибрационных и виброударных технологических процессов

Сборник трудов по материалам международного научного симпозиума технологов-машиностроителей «Интегрированные, виброволновые технологии в машиностроении, метал-лообработке». – Ростов-на-Дону, 2015.

с. 54-63.

17

Obertykh R. R., Slabkiy A. V.

Pneumopulse drive vibrating bunker control over the movement. Basis design calculations

TEHNOMUS Journal./Romania, 2015.  

р. 362-371

18

Искович-Лотоцкий Р.Д., Обертюх Р.Р., Булига Ю.В.

Исследование гидроимпульсного привода машин со сложно-пространственным вибронагружением

Сборник трудов по материалам международного научного симпозиума технологов-машиностроителей «Интегрированные, виброволновые технологии в машиностроении, метал-лообработке». – Ростов-на-Дону, 2015.

с. 404-410

19

Севостьянов І.В.

Віброударне зневоднення відходів харчових виробництв

Наукові нотатки. Межвузівський збірник (за напрямом "Інженерна механіка"), 2015.

Випуск 48. - С. 195 - 203.

20

Севостьянов І. В.

Раціональна послідов-ність проектування технологічних процесів складання

Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2015. Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3979/5785

№1. - С. 1 - 5..

21

Севостьянов И.В.,
Слабкий А.В.,
Полищук А. В.

Установка для вибро-ударного обезвожива-ния отходов пищевых производств в пресс-форме

Технологический аудит и резервы производства, 2015.  

№4/4 (24). - С. 41 – 46.

22

Севостьянов І. В.

Установка для спалювання відходів харчових виробництв

Наукові нотатки. Межвузівський збірник за напрямом "Інженерна механіка", 2015.  

Випуск 51. - С. 154 – 159.

23

Севостьянов И.В.

Повышение энергети-ческой эффективности виброударного обезвоживания отходов пищевых производств

Промислова гідравліка та пневматика, 2015.

№3(49). - С. 63 – 70.

24

Севостьянов І.В.

Дослідження обладнання для спалювання відходів харчових виробництв

Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2015. -  Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/issue/archive

№3.

25

Севостьянов І.В.
Поліщук О. В,
Слабкий А. В

Розробка та дослід-ження установки для двокомпонентного віброударного зневоднення відходів харчових виробництв

Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2015.

№5/7(77). - С. 40 – 46.

26

Іскович-Лотоцький Р.Д.,
Зелінська О. В.

Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом

Всеукраїнський НТЖ «Вібрації в техніці та технологіях», 2015.

№2(78).- С.75-79

27

Іскович-Лотоцький Р.Д.,
Зелінська О. В.

Формоутворення заготовок порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні

Всеукраїнський НТЖ «Техніка енергетика транспорт АПК», 2015.

№2(90).- С.84-88

28

Іскович-Лотоцький Р.Д.,
Івашко Є.І.

Гідравлічний привод молота

Матеріали ХVІ міжнародної НТК АСПГП «Промислова гідравліка і пневматика». м.Суми, 14-16 жовтня 2015 р., Вінниця ГЛОБУС – ПРЕС, 2015.

С. 178.

   Apply for the issuance of protective documents for 2015 year


№ п/п

Номер заявки

Назва

Автори

1

201201534

Гідроімпульсний віброударний пристрій для радіального та осьового віброточіння зі вбудованим генератором імпульсів тиску клапанного типу

Обертюх Р.Р., Слабкий А.В., Архипчук М.Р.

2

201204409

Гідроімпульсний віброударний пристрій для деформаційного зміцнення деталей

Обертюх Р.Р., Слабкий А.В., Архипчук М.Р., Чернійко В.В.

3

201204414

Роторна установка для циклічного зневоднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв

Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук О. В., Веселовська Н. Р.

4

201205873

Енергопоглинаюча захисна конструкція кузова автобуса

Обертюх Р.Р., Слабкий А.В., Поліщук О. В.,

5

201206573

Гідроімпульсний віброударний пристрій для радіального та осьового віброточіння з вбудованим односкадним генератором імпульсів тиску клапанного типу

Обертюх Р.Р., Слабкий А.В., Архипчук М.Р.

6

201206591

Плунжерний вібраційний гідроциліндр

Іскович-Лотоцький Р.Д., Булига Ю.В., Манжілевський О.Д.

7

201207210

Установка для утилізації відходів

Іскович-Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В., Ольшевський А.І., Веселовська Н. Р.

8

201207764

Плунжерний вібраційний гідроциліндр

Іскович-Лотоцький Р.Д., Булига Ю.В., Манжілевський О.Д.

9

201208817

Платформа для похилого підйому пасажирів

Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р., Слабкий А.В., Кот

10

201209824

Плунжерний вібраційний гідроциліндр

Іскович-Лотоцький Р.Д., Булига Ю.В., Манжілевський О.Д.

11

201209805

Гідроімпульсний віброударний пристрій для деформаційного зміцнення деталей

Обертюх Р. Р., Слабкий А. В., Архипчук М. Р.

12

201210…

Гідравлічний клапан-пульсатор з електромагнітним керуванням

Іскович-Лотоцький Р. Д., Міськов В. П., Насонов М. В.

Obtaining protection


№ п/п

Номер патенту

Назва

Автори

1

№ 68778

Плунжерний вібраційний гідроциліндр

Іскович-Лотоцький Р.Д., Булига Ю.В., Манжілевський О.Д.

2

№ 69742

Плунжерний вібраційний гідроциліндр

Іскович-Лотоцький Р.Д., Булига Ю.В., Манжілевський О.Д.

3

№ 69738

Пристрій для вібросвердління

Обертюх Р. Р., Слабкий А. В., Архипчук М. Р., Міськов В. П.

4

№ 68777

Гідроімпульсне сито

Севостьянов І. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Любин С. В.

5

№ 68774

Гідроімпульсна валкова машина

Севостьянов І. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Любин С. В.

6

№ 69638

Гідроімпульсна вальцьова установка

Севостьянов І. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Любин С. В.

7

68717

Керований гідравлічний мотор-барабан

Поліщук Л. К., Малярчук А. О., Коцюбівський Р. П., Кислиця Д. В.

8

68816

Керований гідравлічний мотор-барабан

Поліщук Л. К., Обертюх Р.Р., Харченко Є.В., Адлер О. О, Кислиця Д. В.

9

70763

Пристрій для вібраційної обробки внутрішніх поверхонь трубчастих виробів

Вірник М. М., Обертюх Р.Р., Слабкий А.В., Дрончак В.О.

10

71599

Плунжерний вібраційний гідроциліндр

Іскович-Лотоцький Р.Д., Булига Ю.В., Манжілевський О.Д.

11

72257

Гідроімпульсний віброударний пристрій для радіального та осьового віброточіння зі вбудованим генератором імпульсів тиску клапанного типу

Обертюх Р.Р., Слабкий А.В., Архипчук М.Р.

12

74369

Гідроімпульсний віброударний пристрій для деформаційного зміцнення деталей

Обертюх Р.Р., Слабкий А.В., Архипчук М.Р., Чернійко В.В.

13

74370

Роторна установка для циклічного зневоднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв

Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук О. В., Веселовська Н. Р.

                Apply for the issuance of protective documents for 2015


№ п/п

Номер заявки

Назва

Автори

1

U201303887

Клапан–пульсатор

Іскович–Лотоцький Р.Д.
Міськов В.П.

2

U201309947

Ущільнення шпиндельного вузла

Іскович–Лотоцький Р.Д.
Іванчук Я.В.
Івашко Є.І.

3

145/13

Гідроімпульсна фільтрувальна установка

Іскович–Лотоцький Р.Д.
Любін В.С.

 

 

 

 
 
ВНТУ Напишите нам Контакты